Privacy verklaring en AVG

Privacyverklaring

Bij het verlenen van alle diensten in coachpraktijk Leersaam verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

W.M. Zomer – van Dooremaal

Verantwoordelijke

Kvk: 66457432

Kerkstraat 43

9636 AA Zuidbroek

06-40580246

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van de diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze zijn.

Persoonsgegevens

W.M. Zomer – van Dooremaal; de coach verwerkt de volgende persoonsgegevens:

· NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)

· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

· Geboortedatum

· Gespreksverslagen

· Verslaglegging van de communicatie

· Onderzoeksgegevens van de oog-screening

· Medische achtergrond indien noodzakelijk voor de coaching

Doeleinden

W.M. Zomer – van Dooremaal; de coach verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

· Het onderhouden van contact;

· Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

· Een goede en efficiënte dienstverlening;

· Beheer van het cliëntenbestand;

· Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

· Verbetering van de dienstverlening;

· Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers zoals gemeenten;

· Facturering;

· Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

· Nakoming van wettelijke verplichtingen;

· Het voeren van geschillen;

· Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde mail en app berichten mbt het coachtraject.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

· De verbetering van haar diensten;

· De bescherming van haar financiële belangen;

· Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de boekhouder, accountant of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Wanneer gegevens verstrekt worden aan derden zal dat vooraf met je overlegd worden. Derden kunnen zijn:

– Gemeente: Indien de Gemeente betrokken is bij de toewijzing van de zorg, zal ik op jou verzoek of verzoek van de Gemeente informatie verstrekken over de inhoud van de coaching en de voortgang. Dit altijd na overleg.

– Huisarts: Indien de huisarts betrokken is bij de toewijzing van de zorg zal ik op jou verzoek informatie verstrekken over de inhoud van de coaching en de voortgang. Dit altijd na overleg.

– School: Indien het wenselijk is om contact met school te onderhouden, kan ik school informatie verstrekken over de inhoud van de coaching en de voortgang. Dit altijd na overleg met jou.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Cookies

Er worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Ook worden er cookies (functioneel en/of statistiek) geplaatst om de site te laten functioneren en te monitoren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

W.M. Zomer – van Dooremaal

Kerkstraat 43

9636 AA Zuidbroek

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijziginge

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in november 2022

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hoe gaat kindercoachpraktijk LeerSaam te werk:

Welke gegevens kan ik opvragen bij ouders/verzorgers en waarvoor gebruik ik ze:

* Naam kind & ouders/verzorgers, adres, e-mail, telefoonnummer, leeftijd kind, persoonlijke bijzonderheden die van belang zijn om te weten (allergieën, intoleranties, diagnoses, medische bijzonderheden etc). Deze gegevens zijn voor mij van belang om mijn werk uit te voeren met het kind, contacten te onderhouden met ouders/verzorgers, facturen te mailen.

* Wanneer ik met ouders/verzorgers overeenkom dat we het voor de coaching van belang achten dat ik contact heb met school en/of CJG (derden) dan vraag ik ouders/verzorgers mij de gegevens van de contactpersonen te doen toekomen. Er zal nooit contact zijn tussen mij en derden zonder toestemming van de ouders. De enige uitzondering hierin kan zijn wanneer er vermoedens zijn van verwaarlozing/mishandeling.

* Wanneer een kind door mij gezien wordt voor de visuele screening dan wel de oogtraining, dan is er per definitie contact tussen kindercoachpraktijk LeerSaam en de functioneel optometrist bij de opticien. Ik geef de scores van de visuele screening door en zal van de functioneel optometrist een passend begeleidingsadvies ontvangen. Zonder dit contact kan ik geen oogtraining uitvoeren. Ouders/verzorgers geven toestemming voor dit contact dat per mail, app of telefoon verloopt.

* Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard (facturen, bankafschriften etc)

* Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer worden uiterlijk drie maanden na het afsluiten van de coaching vernietigd. Het coachdossier met daarin persoonlijke bijzonderheden die van belang zijn om te weten (allergieën, intoleranties, diagnoses, medische bijzonderheden etc) bewaar ik 20 jaar.

 

Rechten van de ouders/verzorgers:

* Ouders/verzorgers mogen ten alle tijden inzage opvragen in de gegevens die ik van hen heb. Deze inzage kan schriftelijk per mail worden opgevraagd en ik zal binnen een tijdsbestek van 3 weken aan deze inzage voldoen.

* Ouders/verzorgers hebben het recht tot aanvulling en/of rectificatie van de gegevens.

* Ouders/verzorgers hebben het recht te besluiten gegevens niet te delen met kindercoachpraktijk LeerSaam. Kindercoachpraktijk LeerSaam behoudt zich het recht voor om in een dergelijke situatie de coaching af te breken omdat er ontbrekende gegevens zijn die van belang zijn voor de coaching.

* Ouders/verzorgers hebben het recht tot het indienen van een klacht wanneer u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG. Een klacht kan ingediend worden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

*Ouders/verzorgers stemmen in met contact via de e-mail en per telefoon (bellen/appen/smsen)

*Ouders/verzorgers stemmen in met de samenwerking tussen kindercoachpraktijk LeerSaam en Opsave (boekhouder) en bankzaken.

*Ouders/verzorgers hebben de Privacy- en de AVG verklaring gelezen, begrepen en ondertekenen deze.

*Ouders/verzorgers hebben de Algemene voorwaarden gelezen, begrepen en ondertekenen deze.

*Ouders/verzorgers geven wel/niet toestemming om een anonieme recensie op de website/facebookpagina van kindercoachpraktijk LeerSaam te plaatsen

*Ouders/verzorgers geven wel/niet toestemming om anonieme foto’s/teksten te plaatsen op de facebookpagina van kindercoachpraktijk LeerSaam

*de gegevens zijn genoteerd in:

-mijn met wachtwoord beveiligde laptop

-mailbox

-mobiele telefoon met wachtwoord beveiligd

-knab bankrekening

-papierendossier (werkaantekeningen-map), ik gebruik de initialen van de klant ipv naam

-rit registratie app op mijn mobiel (kilometer registratie)

-papieren agenda waarin de initialen van de klant staan

 

*Hoe te handelen na een datalek;

Ondanks zorgvuldig omgaan met alle gegevens kan een datalek (mail naar verkeerde persoon sturen, laptop gestolen etc) nooit 100% worden voorkomen. Wanneer kindercoachpraktijk LeerSaam een datalek ontdekt zullen de betrokken partijen zo snel als mogelijk op de hoogte worden gebracht. Er zal alles aan gedaan worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Kindercoachpraktijk LeerSaam vraagt nadrukkelijk om ten alle tijden open en eerlijk te communiceren. Mocht je ervaren dat er niet voldaan wordt aan een recht of plicht dan verzoek ik om dit bespreekbaar te maken via de mail of telefoon. Ik zal het verhaal aanhoren en in behandeling nemen in de hoop te kunnen voldoen aan je verwachting, mits deze valt onder alle bovengenoemde punten.

Een datalek moet binnen 72 uur van constatering worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een datalek kan via het Meldloket van AP gemeld worden. Door het invullen van het webformulier voldoet u aan de eisen waaraan een melding moet voldoen. Het belangrijkste is dat u aan kunt tonen wanneer het datalek heeft plaatsgevonden en om welk type persoonsgegevens het gaat.

Met vriendelijke groet, Wendy Zomer